POK Polish catalogue (Complete)

W POK wierzymy w nasze produkty i nasze mo¿liwoœci dystrybucji sprzêtu stra¿ackiego na ca³ym œwiecie, wraz z odpowiednimi narzêdziami, w celu ratowania ¿ycia ludzkiego oraz minimalizacji strat materialnych. Dystrybutorom, producentom i u¿ytkownikom docelowym sprzedajemy wy³¹cznie produkty, co do których nie mamy ¿adnych w¹tpliwoœci. Nabywcy oczekuj¹ jakoœci, któr¹ producenci maj¹ obowi¹zek zapewniæ. Dlatego te¿, wszystkie nasze produkty, zanim zostan¹ przekazane klientom, s¹ testowane przez u¿ytkowników docelowych pod k¹tem wydajnoœci i wymagañ jakoœciowych w laboratorium, w terenie oraz w sytuacjach praktycznych. Codziennie POK opracowuje nowe koncepcje w celu doskonalenia metod walki z po¿arami. Koncepcje przekszta³camy w niepowtarzalne, op³acalne produkty, z którymi mog¹ siê pañstwo zapoznaæ w naszym nowym Katalogu. Ka¿dego dnia zwiêkszamy wiedzê naszego personelu i wachlarz oferowanych produktów. Nasi pracownicy znaj¹ swoje produkty, rêcz¹ za ich wydajnoœæ i œwiadcz¹ najwy¿szej jakoœci us³ugi. Wszystkie prawa zastrze¿one. Niniejszy katalog nie mo¿e byæ kopiowany, w ca³oœci ani w czêœci, bez jednoznacznej zgody POK S.A. France. Ze wzglêdu na nieprzerwany proces doskonalenia produktów, specyfikacje mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia; wersja 09-01-10. Produkty wysokiej jakoœci wykwalifikowanego zespo³u i dobrej technologii! wymagaj¹ POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : 33 03 25 39 84 78 - Fax : 33 03 25 39 84 90 - E-mail : - : + + Internet Dystrybucja w Polsce: HORPOL S.A. - ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno - Tel : +48 22 750 62 49 - Fax : +48 22 750 62 50 - E-mail : - Internet : pokfr@wanadoo.fr www.pok.fr horpol@horpol.com www.horpol.com

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQxMDQ=